คณะการบิน

คณะการบิน

  -สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

คณะการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.)                                                           1411511485327                                   คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับทุกแผนสายการเรียน
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • ส่วนสูง ผู้หญิง 155 ขึ้นไป ผู้ชาย 165 ขึ้นไป

ค่าเทอม 40,000บาท/เทอม
ชุดเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์ มีให้ครบ  ฟรี

จุดเด่นของหลักสูตร

คณะการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินครอบคลุมทุกศาสตร์การเรียนด้านการบิน หลักสูตรได้รับมาตรฐานสากล แห่งเดียวในประเทศไทย ที่เรียนครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกติด ๑ ใน ๓ ทิ่อยู่ในระดับคุณภาพ จากสถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบินทั้งหมด ๒๘ แห่งทั่วประเทศ และได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อแนะนำขององค์การบินพลเรือนระหว่าประเทศ  ICAO            มีไปดูงานและเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 

 1. นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ               ( International Civil Aviation: ICAO ) และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา               ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
 2. มีแผนการเรียนให้เลือกทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ  ผู้เรียนภาคอากาศสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมเป็นนักบินพาณิชย์ได้
 3. หลักสูตรเน้นทฤษฎีและปฏิบัติ  มีห้องปฏิบัติการจำลองด้านการบินเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินพลเรือน,บจก.บางกอกเอวิเอชั่น,บจก.ศรีราชาเอวิเอชั่น,บจก.แบกส์บริการภาคพื้น,บมจ.สายการบินนกแอร์  เป็นต้น
 5. เสริมทักษะภาษาต่างประเทศทั่งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  อาทิ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อให้สามารถด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 6. มีโครงการภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 7. ประสานแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาได้ฝึกงานกับแหล่งฝึกงานที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการบิน  อาทิ  บ.การบินไทย  จำกัด(มหาชน),บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย,ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ,สายการบินต่างๆ,และบริษัทให้บริการภาคพื้นชั้นนำ
 8. มีทุนเรียนดี  และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ/เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
 3. เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่ง/บริการลูกค้า/ชิปปิ้งสายการบิน
 4. เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุระกิจที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจสายการบิน อาทิเช่น การท่าอากาศยานไทย กรมศุลกากร กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 5. พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน/เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้นดิน
 6. อาจารย์สถาบันการศึกษา/วิทยากรบรรยาย

คณะการบิน1470469638988

IMG_3838657104545

ศิษย์เก่าคนเก่ง

จูลี่ วิลาวรรณ The Face Thailand 3

คนหน้าตาดีเรียนคณะการบิน

สมัครเรียนคลิ๊ก

 

 

 


Leave a Reply

Gallery