คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย/ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. รับทุกแผนสายการเรียน
  2. วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
  3. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ค่าเทอม 27,000 บาท

จุดเด่นของหลักสูตร

  1.  สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศและอาจารย์ชาวไทย
  2.  มีการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน
  3. น.ศ.ตั้งแต่ปี3 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนรุ่นใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มหลักสูตรพิเศษเตรียมสอบ TAX AUDITOR ให้ น.ศ.ทุกคนในช่วงชั้นปีที่4 เทอม1 ฟรี มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนา น.ศ.และจัดหาแหล่งงานรองรับทันทีเมื่อจบการศึกษา เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชีเพื่อสอบ TOEIC
  4.  นักศึกษาได้ฝึกงานในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ,กรมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม
  5.  ในช่วงที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทันที ที่สำเร็จการศึกษา เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ,กรมการค้าระหว่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรมศุลกากร, สภาอุตสาหกรรม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร บริษัทสายการบิน รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ
  6.  นักศึกษาปี 3 เทอม 2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนาซาน ประเทศเกาหลีใต้
  7.  ค่าเทอมรวมค่าใช้จ่ายศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคเรียน ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

 

 

 

อาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการในภาครัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เช่น

2.1 พนักงานบริษัททั้งในและต่างประเทศ

2.2 บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม สายการบิน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.3 บุคลากรในองค์กรการค้าระหว่างประเทศ

2.4 เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ธุรกิจนำเข้า – ส่งออกหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโลจิสติกส์

2.5 นักวิชาการ หรือนักวิเคราะห์แผนและนโยบายเศรษฐกิจ

2.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่ติดต่อกับต่างประเทศ

 

 

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery