คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

FB_IMG_1470583197451

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับทุกแผนสายการเรียน
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.)

ค่าเทอม 40,000 บาท/เทอม กู้กองทุน กรอ ได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง หรือ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมธุรกิจ และงานวิจัยต่าง ๆ เช่น

1. วิศวกรในระบบราชการ  ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ตลอดจนถึงการเป็นวิศวกรประจำกรม กองของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. วิศวกรในระบบรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเป็นวิศวกรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ ศูนย์โทรคมนาคมต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่รัฐดำเนินการ เป็นต้น

3. วิศวกรในระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้แก่ วิศวกรประจำโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทาง ไฟฟ้า และเป็นวิศวกรประจำบริษัทที่รับปรึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้า และเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

vut3

 

 

-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • แจกโน้คบุ้คฟรี ( ในปีที่2 )
  • การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะละนำมาประยุกต์ใช้ต่อวิชาชีพในอนาคต
  • มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ Oracle Academy และ Cisco Academ  ประสานแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

1470469664382

vit1

1470469663236

 

 

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery