คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับทุกแผนสายการเรียน
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคพิเศษ ) เรียนเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร

  1.  หลักสูตรเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านวิชาชีพกฎหมายตามความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆอาทิ ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรภาคเอกชนผ่านโครงการฝึกงาน
  2.  สามารถเลือกเรียนกฎหมายเฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายทั่วไป โดยเลือกเรียนเฉพาะทางได้ เช่น  กฎหมายไซเบอร์  กฎหมายอิสลาม และกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
  3.  มีโครงการภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  4.  คณะจัดแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา
  5.  รายวิชาเหมือกันทุกสถาบัน แต่ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพิ่มเติมภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
  6.  เรียนกฎหมาย รู้ลึก รู้จริง ทำงานได้จริง
  7. มหาวิทยาลัยฯ มอบทุนตำราเรียนกฎหมายให้นักศึกษาทุกคนตลอดหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  ผู้พิพากษา *

2)  อัยการ *

3)  ตำรวจ / ทหาร / นายทหารรัฐธรรมนูญ

4)  นิติกรภาครัฐและเอกชน

5)  ทนายความ

6) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน

หมายเหตุ * ต้องจบจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

newna1

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery