คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาวิชาการจัดการและบริหารภาคพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับทุกแผนสายการเรียน
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

✔กลุ่มเน้น
การจัดการภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานอิสระ เช่น กกต DSI สถาบันพระปกเกล้า ผู้ตรวจการแผ่นดิน

↔การจัดการเรียนการสอน
– ลงทะเบียนเรียนเทอมละ 6 วิชา
– เรียนวันอาทิตย์ เช้า 1 วิชา บ่าย 1 วิชา
– 1 วิชาเรียน 5 ครั้ง ครั้งที่ 6 สอบ
– ไม่มีสอบกลางภาค เพราะใช้คะแนนเก็บจากการเข้าเรียน 5 ครั้ง50 คะแนน+คะแนนข้อสอบอีก 30 คะแนน
– ระหว่างศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

การฝึกงาน
-ในกรณีที่มีงานทำงานอยู่แล้ว ใช้สถานที่ทำงานเป็นที่ฝึกงาน ดังนั้น จะใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียนเพียง 2.5 ปี เท่านั้น
– ในกรณีที่ยังไม่มีงานทำคณะจัดหาแหล่งฝึกงานให้ซึ่งมีทั้งแหล่งฝึกระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ค่าใช้จ่าย
– กรณีไม่มีงานทำ ไม่มีประกันสังคม กู้ได้ 100% ตลอดหลักสูตร
– กรณีมีงานทำ ชำระค่าเล่าเรียน 25,000 บาท/เทอม

เวลาเรียน
วันอาทิตย์ เริ่ม 8.30 – 16.00 น.

 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.)
  • หลักสูตรเน้นศาสตร์ในด้านการจัดการและบริหาร
  • ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • มีโครงการฝึกงานและศึกษาดูงานกับหน่วยงานชั้นนำ
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
  • สามารถเลือกเรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

 

vitya2

vitya3

 

สมัครเรียนคลิ๊ก

 


Leave a Reply

Gallery