คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

-สาขาวิชาเภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับเฉพาะแผนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นม.6
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 14,000 คะแนน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

??ค่าเทอม 75,000/เทอม
ฟรี! ชุดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกายต่างๆ กระเป๋า ร้องเท้า ครบเซ็ต

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
 2. สำนักงานก.พ. กำหนดให้หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี เทียบเท่ากับการศึกษาระดับปริญญาโท และวิชาชีพเภสัชกรเป็นอาชีพขาดแคลนอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจึงมีตำแหน่งงานว่างทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
 3. คณะมีการเปิดหลักสูตร 2 กลุ่มสาขาย่อย คือ บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และ     เภสัชอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาย่อยที่ตนเองสนใจ  ในชั้นปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นทักษะเฉพาะและความเป็นเลิศในสาขาย่อยนั้นๆ
 4. กลุ่มสาขาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเน้นการดูแลและบริบาลผู้ป่วยด้านยา ทั้งในส่วนของเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เภสักรรมโรงพยาบาล และการบริหารเภสัชกิจ (การบริหารจัดการยา)
 5. กลุ่มสาขาเภสัชอุตสาหการ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและการจดทะเบียนยา
 6. นอกจากการปฏิบัติงานในสองกลุ่มวิชาย่อยดังกล่าวแล้ว เภสัชกรที่จบในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียยังสามารถปฏิบัติงานในส่วนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เช่น การเป็นผู้แทนยา (Drug Detailing) เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในองค์การอาหารและยาและ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
 7. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม โดยมีความร่วมมือด้านฝึกปฏิบัติงานและการวิจัยกับสภาบันชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลศูนย์นครนายก, บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และ Bushu pharmaceuticals Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
 8. มีห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ( LAB ) และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกภาคปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในถานประกอบการมากกว่า 2000 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม
 9. ทำความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานและการวิจัยกับสถาบันชั้นนำภายในละต่างประเทศ
 10. คณะมีการเปิดหลักสูตร 2 กลุ่มสาขาย่อย คือ บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และ     เภสัชอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาย่อยที่ตนเองสนใจ  ในชั้นปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นทักษะเฉพาะและความเป็นเลิศในสาขาย่อยนั้นๆ

 

เภสัช 6 ปี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์บัณฑิต  4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

??ค่าเทอม 60,000/เทอม
ฟรี! ชุดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกายต่างๆ กระเป๋า ร้องเท้า ครบเซ็ต

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพและเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสิรมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบการ SME รวมทั้ง ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย
 2. มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มาตรฐานและทันสมัย นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์
 3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงงานผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอางค์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ  เช่น IDS Manufacturing Limited บ.กิฟฟารีน, บ.พาซานาคอสเมติค, บ. ทีโอ เคมิคอล ,บ.มินเทคแลปบอราทอรี่ ,บ.บุญศิริ สกินแคร์,บ.ไดซาน่าคอสเมติค เป็นต้น
 4. คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานเครือข่าย

 

สามารถไปประกอบอาชีพหลากหลาย  เช่น ผู้ให้คำ ปรึกษาการผลิตเครื่องสำอางค์ นักควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอางค์ นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์    ผู้เชี่ยวชาญสกัดสารธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นักวิจัยคิดค้นสูตรตำรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและประเมินผิว

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery