คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต( หลักสูตร 2 ภาษา )

 • รับเฉพาะแผนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • ส่วนสูง ผู้หญิง 155 ขึ้นไป ผู้ชาย 165 ขึ้นไป
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน

ค่าเทอม 75,000 บาท/เทอม                                                                                                       ชุดนักศึกษาให้ ฟรี

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพล,โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลนพรัตน์วชิระ, โรงพยาบาลพุทธโสธร, เครือโรงพยาบาลวิภาวดี, เครือโรงพยาบาลพญาไท เป็นแหล่งฝึกและศีกษาดูงาน
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียทุกคน  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน 1 เดือน
 4. ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กู้ได้ตลอดหลักสูตร  และในระหว่างศึกษามีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
 5. การเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษา เน้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีห้องฝึกปฏิบัติการ ( LAB )

แนวทางประกอบอาชีพ

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

– คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ( PN)

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับทุกแผนสายการเรียน
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • ส่วนสูง ผู้หญิง 150 ขึ้นไป ผู้ชาย 160 ขึ้นไป

ค่าเทอม 37,500 บาท/เทอม  สามารถผ่อนชำระได้                                                                         เรียนทั้งหมด 2 เทอม

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – ปัจจุบัน
 2. เรียนในมหาวิทยาลัย เรียนในคณะพยาบาล
 3. เรียนจบมีพิธีรับหมวกและประดับเข็ม
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพล,โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลนพรัตน์วชิระและ เครือโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นแหล่งฝึกและศึกษาดูงาน
 5. มีการจัดกิจกรรม JOB FAIR  ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียทุกคน ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนภายในเวลา 1 เดือน

 

 

ch1ch2ch3ch4

 

 

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery